Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Mr. M.M. Huberts Beheer B.V. (h.o.d.n. Mr. M.M. Huberts Belastingadviezen), gevestigd te Sprang-Capelle:

Artikel 1
Mr. M.M. Huberts Beheer B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Artikel 2
Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en worden uitsluitend aanvaard door of namens Mr. M.M. Huberts Beheer B.V., ook als het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een of meer bepaalde personen zal worden uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3
Iedere mogelijke aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag waarop de door Mr. M.M. Huberts Beheer B.V. afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt.

Artikel 4
Indien Mr. M.M. Huberts Beheer B.V. voor de uitvoering van haar opdrachten derden inschakelt zal zij altijd hierover vooraf overleg plegen met de opdrachtgever. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele tekortkomingen van deze derden is uitgesloten.

Artikel 5
Mr. M.M. Huberts Beheer B.V.voert uitsluitend opdrachten uit ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden of aan de wijze waarop al dan niet uitvoering aan de opdracht is gegeven.

Artikel 6
Deze algemene voorwaarden zijn niet alleen bedongen ten behoeve van Mr. M.M. Huberts Beheer B.V. doch ook ten behoeve van de bestuurders en aandeelhouders van Mr. M.M. Huberts Beheer B.V. en van al degenen die voor Mr. M.M. Huberts Beheer B.V. werkzaam zijn.